จัดตั้งบริษัท

จัดตั้งบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

  1. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
  2. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
  3. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
  4. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
  5. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
  6. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
  7. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
  8. ตราสำคัญ

          บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญด้วย

เอกสารและหลักฐานในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

  1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
  2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  3. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
  4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
  5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
  6. สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
  7. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
  8. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
  9. หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  10. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุน จดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
  11. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
  12. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
  13. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
  14. สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  15. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย

          สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม

  1. ค่าธรรมเนียม
   • อัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) 5,000 บาท
   • อัตราค่าธรรมเนียมกรณียื่นคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 3,500 บาท
   • เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 2,500 บาท
  2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
  3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
  4. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

สถานที่จดทะเบียน

          หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง

  • ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง ที่
   • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)
   • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
   • ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง
   • สาขาของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up