แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัท

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัท

คำขอ

  • แบบ บอจ.1

รายการจดทะเบียน

  • แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1)

เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน

  • แบบ ว. (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุที่ประสงค์)

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
  2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2 ใช้เฉพาะหน้าแรก)
  3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
  4. แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกําหนด (ใช้เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท)
  5. หลักฐานการให้ความยินยอมของผู้เริ่มก่อการทุกคน
  6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการที่เข้าใหม่ทุกคน (ใช้ในกรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวผู้เริ่มก่อการ)
  7. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียม

  • อัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) ครั้งละ 500 บาท
  • อัตราค่าธรรมเนียมกรณียื่นคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ครั้งละ 350 บาท
  • อัตราค่าธรรมเนียมเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ครั้งละ 250 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up