มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ (ลดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)

มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ

 • เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3
 • เหลืออัตราร้อยละ 1.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินด้วยวิธีการใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 
 • เหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินด้วยระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยจะต้องเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม)

 • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
 • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์ และค่าแห่งลิขสิทธิ์อย่างอื่น
 • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร
 • การจ่ายค่าจ้างทำของ
 • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้จากการให้บริการ
 • การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

2. การจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร
 • การจ่ายค่าจ้างทำของที่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) หรือมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
 • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้จากการให้บริการ
 • การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
Scroll Up