หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

คำขอ 

  • แบบ บอจ.1

รายการจดทะเบียน 

  • แบบ บอจ.2 (ใช้ทั้ง 2 หน้า) ผนึกอากร 200 บาท

เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน 

  • แบบ ว.

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบจองชื่อนิติบุคคล
  2. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  4. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

          ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียม
   • อัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) 500 บาท
   • อัตราค่าธรรมเนียมกรณียื่นคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  350 บาท
   • เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 250 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up