แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

ข้อมูลที่ใช้

  1. ชื่อใหม่ของห้างหุ้นส่วน (กรณีเปลี่ยนชื่อห้าง)
  2. วัตถุประสงค์ของห้าง (กรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์)
  3. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา (กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือตั้งหรือย้าย สำนักงานสาขา)
  4. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นำมาลงหุ้น (กรณีแก้ไขรายการเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน)
  5. ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ)
  6. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
  7. ดวงตราสำคัญของห้าง (กรณีเปลี่ยนแปลงตราของห้าง)
  8. ข้อความรายการอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะให้ประชาชนทราบ (กรณีแก้ไขรายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ)

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบ บอจ. 1
  2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  3. แบบ บอจ. 2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ) ชำระค่าอากร 200 บาท
  4. แบบ บอจ. 3 (ใช้ทั้ง 2 หน้า)
  5. แบบ ว.
  6. แบบ ก.
  7. แบบ สสช.1 
  8. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุม ให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ
  9. สำเนารายชื่อผู้เป้นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ
  10. สำเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพ
  11. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
  12. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น – โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน – เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่าง ๆ (ถ้ามี)
  13. หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด (ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสือพิมพ์)
  14. สำเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
  15. สำเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือ เจ้าหนี้ไม่คัดค้านซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
  16. สำเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
  17. สำเนาหลักฐานการชำระหนี้ – ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี)
  18. หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
  19. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
  20. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน
  21. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  22. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

ค่าธรรมเนียม

  1. จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 5,000 บาท
  2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
  3. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท 
  4. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

Scroll Up