กรมสรรพากรต่อเวลาให้อีก 3 ปี สำหรับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี

     กรมสรรพากรต่อเวลาให้อีก 3 ปี สำหรับการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแต่ละประเภท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประเภทภาษีที่ได้รับการขยายเวลา

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94)
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.54 และ ภ.ง.ด.55)
  3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53)
  4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36)
  5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

**เฉพาะการทำรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161
 • สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ
Scroll Up