มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง

     การประปานครหลวง (กปน.) ลดค่าน้ำ 10 % ให้ลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564 รวม 2 เดือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

ลดค่าน้ำประปา 10 % (พื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

  1. สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่
   • ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร เป็นต้น
   • กปน. ขอความร่วมมือกิจการหอพัก คอนโด ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของ กปน. พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกบ้านของตนต่อไป
  2. ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่
   • สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า
   • โรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน ¾ นิ้ว หรือ 6 หุน

ระยะเวลาการช่วยเหลือ

 • ระยะเวลา 2 เดือน ได้แก่ ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 (สังเกตได้จากมุมขวาบนของใบแจ้งค่าน้ำประปา) 
Scroll Up