ควบห้างหุ้นส่วน

ควบห้างหุ้นส่วน

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบ หส.1
  2. แบบ หส.2
  3. แบบ ว 
  4. แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  5. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล 
  6. แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ (กรณีใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 
  7. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง
  8. แบบ สสช.1 
  9. บัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  10. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  11. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
  12. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมการควบห้างหุ้นส่วน  2,000 บาท
  • หนังสือรับรองฉบับละ  200 บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบีนฉบับละ  100 บาท
  • รับรองเอกสารคำขอจดทะเบียนหน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

Scroll Up