แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

คำขอ

  • แบบ หส.1

รายการจดทะเบียน

  • แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้าที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน

  • แบบ ว. (กรอกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 6)

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  • แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  • สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

  • ไม่เสียค่าธรรรมเนียม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

 

Scroll Up