แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน

แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน

แก้ไขเพิ่มเติม

  • ชื่อใหม่ของห้างหุ้นส่วน
  • วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
  • ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสํานักงานสาขา
  • ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นํามาลงหุ้น
  • ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
  • ข้อจํากัดอํานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
  • ดวงตราสําคัญของห้าง
  • ข้อความรายการอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะให้ประชาชนทราบ
 •  

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1)
  2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  3. รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) (เฉพาะหน้าที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)
  4. วัตถุประสงค (แบบ ว.) (กรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์และกรอกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 6)
  5. แบบ สสช.1 (กรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์)
  6. ใบแจ้งผลการจอชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หยุดอายุ (กรณีเปลี่ยนชื่อห้าง)
  7. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานนที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงสังเขป (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่)
  8. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าใหม่ทุกคน
  9. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน (ใช้ในกรณีจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ / เพิ่มทุนโดยนำเงินมาลงหุ้น)
  10. สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้มิได้ลงลายมือชื่อ ในคำขอจดทะเบียนเนื่องจาก ออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือถึงแก่กรรม)
  11. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
  12. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
  13. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  14. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
  15. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

ค่าธรรมเนียม

  1. การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 บาท
  2. หนังสือรับรอง รายการละ 200 บาท
  3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท 
  4. รับรองสำเนาเอกสารการจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

 

Scroll Up