จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

    • หุ้นส่วนตกลงกัน
    • จองชื่อ
    • จัดทำดวงตรา/จัดเตรียมคำขอ
    • ยื่นขอจดทะเบียน

เอกสารและหลักฐานในการจดทะเบียน

    1. คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
    2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
    3. รายการจดทะเบียน (แบบ หส. 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ 3 หน้่า/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ หน้า 3
    4. วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
    5. แบบ สสช. 1
    6. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
    7. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
    8. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
    9. กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย
    10. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนทุกคน
    11. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
    12. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตป์ 10 บาท)

ค่าธรรมเนียม

    1. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1,000 บาท
    2. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท
    3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
    4. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

 

Scroll Up