มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
  • ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
  • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน

 1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน ให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
 2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือน ธันวาคม 2563
  • ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563
  • ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

     ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 กับกล่มผู้ใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

  • ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
  • ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
  • ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
  • ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร
  • ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

ขยายเวลาการผ่อนขำระค่าไฟฟ้า

 • กฟภ. ขยายเวลาการผ่อนขำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง (ใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการเช่าพักอาศัย)
 • เพิ่มเติมจากเดิมอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2564
 • ติดต่อแจ้งความประสงค์จอผ่อนชำระเงินค่าไฟฟ้าได้ที่ สำนักงาน กฟภ. ในพื้นที่

คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

  • คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด
  • ผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ที่ https://cdp.pea.co.th/

สอบถามเพิ่มเติม

Scroll Up