จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

คำขอ

  • แบบ หส. 1 (คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน)
  • หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการจดทะเบียน

  • แบบ หส. 2 (รายการจดทะเบียน) (ใช้เฉพาะหน้า 1 และหน้า 3)

เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน

  • แบบ ว. (รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์)

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบจองชื่อนิติบุคคล
  2. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
  4. กรณีมีคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือมีคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนต่ำกว่าร้อยละ ของทุนจดทะเบียนแต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วน ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนซึ่งปรากฏจำนวนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมา ลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน ดังนี้
   • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
   • เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ
   • สำเนาหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงหุ้น
  5. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  6. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

  1. ค่าธรรมเนียม
   • อัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) 1,000 บาท
   • อัตราค่าธรรมเนียมกรณียื่นคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 700 บาท
   • อัตราค่าธรรมเนียมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ 500 บาท
  2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
  3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
  4. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองสำเนาเอกสารการจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

ที่มา  https://www.dbd.go.th

Scroll Up