การขยายระยะเวลาการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

มาตรการให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาทำงานตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อการทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี

1. คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต่อไป ก่อนที่จะมาต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ให้ไปดำเนินการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลแห่งใดก็ได้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ยกเว้น กรณีที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการที่ไม่อยู่ในข่ายประกันสังคมหรือสิทธิประกันสังคมยังไม่เกิด ให้ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อจะได้ซื้อประกันสุขภาพ

2. คนต่างด้าวมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 โดยนายทะเบียนจะพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือคำขอรับใบอนุญาตทำงานและออกใบอนุญาตทำงาน ได้ไม่เกิน 2 ปี

2.1 กรณีขอต่อใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างรายเดิมสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุและยังเหลือระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ยังคงมี Visa เหลืออยู่อย่างน้อย 1 วัน) ทั้งนี้ เอกสารคำขอ
และหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

2.1.1 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (แบบ บต. 30)

2.1.2 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

2.1.3 สำเนาเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร

2.1.4 หนังสือรับรองการจ้าง (แบบ บต. 46)

2.1.5 ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพ ที่แสดงว่าคนต่างด้าวไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ห้ามคนต่างด้าวทำงาน

2.1.6 สำเนาสัญญาจ้าง

2.1.7 ใบอนุญาตทำงาน

2.1.8 เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

1) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง

ทั้งนี้ หากนายจ้างมาดำเนินการด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้สำเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

2) สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นนายจ้างบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์บริษัทซึ่งแสดงประเภทกิจการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 จนแล้วเสร็จกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ประมาณ 3 วันทำการ จากนั้นเมื่อได้รับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้ว คนต่างด้าวต้องไปดำเนินการต่ออายุการให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ไปต่อ Visa ก่อนที่ Visa จะหมดอายุ)

2.2 กรณีขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ เป็นประเด็นที่ใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวสิ้นสุด ดังนั้นคนต่างด้าวจึงต้องมาขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุด โดยนายทะเบียนจะรับคำขออนุญาตทำงานและจัดเก็บค่าคำขอ ๑๐๐ บาท ซึ่งจะออกใบรับคำขอให้แก่คนต่างด้าวไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้คนต่างด้าวไปดำเนินการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ไปต่อ Visa) และเมื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วให้นำหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa ที่ได้รับการต่อ) มายื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน โดยใช้แบบฟอร์มคำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๕๙ (แบบ บต. ๒๕) พร้อมเอกสาร และหลักฐาน ดังนี้

2.2.1 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

2.2.2 สำเนาเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร

2.2.3 สำเนาใบอนุญาตทำงานเดิมของคนต่างด้าว พร้อมให้นายจ้างเซ็นชื่อรับรองว่า “คนต่างด้าวเป็นผู้มีประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่นายจ้างจะให้ทำ”

2.2.4 หนังสือรับรองการจ้าง (แบบ บต. ๔๖)

2.2.5 ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพที่แสดงว่าคนต่างด้าวไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ห้ามคนต่างด้าวทำงาน

2.2.6 สำเนาสัญญาจ้าง

2.2.7 เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

1) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง

ทั้งนี้ หากนายจ้างมาดำเนินการด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้สำเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

2) สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นนายจ้างบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์บริษัทซึ่งแสดงประเภทกิจการ เป็นต้น

3. คนต่างด้าวยื่นขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

4. เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานและอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป(Visa) ให้ไปขอจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกับกรมการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายปกติ

อ่านเพิ่มเติม

Scroll Up