โครงการ “จ้างเด็กจบใหม่” (ส่งเสริมการจ้างงานใหม่)

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Government Co Payment)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “จ้างเด็กจบใหม่”

  1. มีสัญชาติไทย
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  3. มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

การลงทะเบียน

  • ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ อายุไม่เกิน 25 ปี หรือจบการศึกษาปี 2562 หรือปี 2563
  • นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ
  • ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com/

ระยะเวลาโครงการ 

  • 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
Scroll Up