ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออก ระหว่าง 1 มี.ค.63 – 28 ก.พ.65

สิ่งที่จะได้รับ

 • กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา
  รับเงินชดเชย 45% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน
 • กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง
  รับเงินชดเชย 70% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

ผู้มีสิทธิ

 • เป็นผู้ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง หรือผู้ว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • เป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 33 (ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการซึ่งมีนายจ้าง)
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
 • มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

ขั้นตอนในการขอรับสิทธิ์

 1. ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานผ่าน เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (https://empui.doe.go.th) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
 2. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
  อ่านเพิ่มเติม >> หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ กรณีว่างงาน
 3. รายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน (https://empui.doe.go.th)

สอบถามเพิ่มเติม

Scroll Up