ขอรับสิทธิประโยชน์การว่างงานจากโควิด (การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย)

ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ

 • ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ ครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
 • สิทธิรับเงินกรณีว่างงาน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาด ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น
 • ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ

 • 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ลูกจ้างผู้ประกันตน

 1. กรอก แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
  – download แบบได้ที่ www.sso.go.th
  – ตรวจความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคาร
 2. นำส่งให้นายจ้าง

นายจ้าง

 1. รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ( สปส. 2-01/7) จากลูกจ้าง
 2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th
  – ข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส. 2-01/7
  – หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว
 3. นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ( สปส. 2-01/7) ของลูกจ้าง ที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service เสร็จสิ้นแล้ว ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น

การรับเงิน

 • หากดำเนินการดังที่กล่าวครบถ้วนเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ
 • รอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด
 • กรณีเงินไม่เข้าบัญชี โทร.1506 สายด่วนประกันสังคม

สอบถามเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll Up