การลดอัตราเงินสมทบ ประกันสังคม มาตรา 33 ,39 งวดเดือน ม.ค.- มี.ค.64

สำนักงานประกันสังคมออกมาตรการ ลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2564 โดย

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 5
  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาทต่อเดือน จากเดิมจ่ายเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน

Scroll Up