มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จาก COVID-19 และภัยธรรมชาติ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 และภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยออกมาตรการ 3 มาตรการ เพื่อบรรเทาเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า ดังนี้

มาตรการ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยการรวมหนี้ (ไม่มีสถานะเป็น NPF ณ วันที่ 1 มี.ค.63)

มาตรการ 2 ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งลูกหนี้อุปโภคบริโภค และลูกหนี้ธุรกิจ

 • ยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ธนาคารจะพักชำระหนี้เงินต้น และชำระเฉพาะกำไรนาน 1 ปี
 • ขยายระยะเวลาสินเชื่อตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น
 • ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระที่เกิดขึ้น
 • ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการ 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้

 • ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน หลังจากนั้นพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไรอีก 6 เดือน
 • ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค อัตรากำไร SPRR – 3.5% ต่อปี สำหรับสินเชื่อธุรกิจ อัตรากำไร SPRL – 2.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียม Front end Fee
 • จัดทำนิติกรรมสัญญา ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน การประเมินราคาหลักประกัน (กรณีเป็นสินเชื่อเดิมแบบมีหลักประกัน)
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะกำไรระยะเวลา 6
 • ผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการจะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน หรือนิติบุคคลที่มีสินเชื่อธุรกิจแบบกำหนดระยะเวลากับธนาคาร ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามพื้นที่ประกาศของราชการ และมีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้

ติดต่อสอบถาม

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาที่ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Call Center 1302
Scroll Up