มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จาก COVID-19 และภัยธรรมชาติ

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2 รอบใหม่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 รอบใหม่ มีทั้งพักชำระเงินต้นและกำไร ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเว็บไซต์ไอแบงก์ ตั้งแต่ที่ 22 มกราคม 2564 นี้

1. สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันภายใต้กำกับ

 • ยกเว้นสินเชื่อสวัสดิการพนักงานบุคคลภายนอก (MOU)/สินเชื่อบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (MSMEs)
 • ลูกค้าสามารถเลือก
  • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิมระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย หรือ
  • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

2. สินเชื่อที่อยู่อาศัย/อเนกประสงค์มีหลักประกัน

 • ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย หรือ
 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL (SPRL ของธนาคาร ปัจจุบัน =7.40 ต่อปี) หรือ
 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ

3. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน และขยายระยะเวลา 3 เดือน หรือ
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ 6 เดือนและเฉลี่ยค่างวดใหม่ตามระยะเวลา

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2 ต้องสิ้นสุดการได้รับความช่วยเหลือมาตรการอื่นๆ ของธนาคารแล้ว
 • ไม่มีสถานะเป็น NPF ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เบิกใช้สินเชื่อก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

ช่องท่างยื่นคำขอ

 • ยื่นเรื่องได้ทางเว็บไซต์ https://www.ibank.co.th/th เท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ibank Call Center 1302

มาตรการอื่น ๆ เพื่อบรรเทาเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีอีก 4 มาตรการ ที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ลูกค้าที่ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้ และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยการรวมหนี้ (ไม่มีสถานะเป็น NPF ณ วันที่ 1 มี.ค.63)

2. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งลูกหนี้อุปโภคบริโภค และลูกหนี้ธุรกิจ

 • ยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ธนาคารจะพักชำระหนี้เงินต้น และชำระเฉพาะกำไรนาน 1 ปี
 • ขยายระยะเวลาสินเชื่อตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น
 • ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระที่เกิดขึ้น
 • ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้

 • ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน หลังจากนั้นพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไรอีก 6 เดือน
 • ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค อัตรากำไร SPRR – 3.5% ต่อปี สำหรับสินเชื่อธุรกิจ อัตรากำไร SPRL – 2.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียม Front end Fee
 • จัดทำนิติกรรมสัญญา ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน การประเมินราคาหลักประกัน (กรณีเป็นสินเชื่อเดิมแบบมีหลักประกัน)
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะกำไรระยะเวลา 6
 • ผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการจะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน หรือนิติบุคคลที่มีสินเชื่อธุรกิจแบบกำหนดระยะเวลากับธนาคาร ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามพื้นที่ประกาศของราชการ และมีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้

4. โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง 

 • เป็นการช่วยลูกหนี้ธุรกิจที่มีหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายราย วงเงินรวมกัน ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ (ทั้งสาเหตุจาก COVID-19 สงครามการค้า หรือ ภัยธรรมชาติ) โดยมีแนวทางการช่วยเหลือดังนี้
 • การแก้ไขหนี้เดิม : ลดค่างวด ขยายเวลาการชำระหนี้ ปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมตามศักยภาพของลูกหนี้ มีระยะเวลาปลอดหนี้ และการผ่อนชำระที่เหมาะสม ทบทวนการให้ใช้วงเงินของลูกหนี้ที่เหลืออยู่
 • การให้สินเชื่อใหม่ : ธนาคารเจ้าหนี้ร่วมกันพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกหนี้ที่มีประวัติการ ชำระหนี้ดีมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน

ติดต่อสอบถาม

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาที่ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Call Center 1302
Scroll Up