กรมการจัดหางาน ขอให้ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานด้วยตัวเองได้ในระบบออนไลน์

กรมการจัดหางาน ขอให้ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานด้วยตัวเองได้ในระบบออนไลน์

           การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงาน โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน เพื่อส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบ/วินิจฉัยสิทธิ์ และจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไป


           นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบแรก มีผู้ประกันตนที่ว่างงานมาขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานกว่า 200,000 คน จากนั้นจำนวนลดลงโดยลำดับ ซึ่งปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เหลือเพียงกว่า 80,000 คนเท่านั้น ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงาน โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน เพื่อส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบ/วินิจฉัยสิทธิ์ และจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไป

           นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ยังสามารถดูตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการต่างๆ ที่กรมการจัดหางานได้รวบรวมไว้ได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th โดยมีตำแหน่งงานกว่า 58,000 อัตรา สำหรับมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด 19 กรมการจัดหางาน มีเป้าหมายในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ซึ่งประชาชนผู้ว่างงานที่ต้องการมีงานทำสามารถเลือกสมัครงาน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น smartjob.doe.go.th, Mobile Phone, Facebook และ Line หรือสอบถามที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

           นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังมีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) เพื่อเป็นการสนับสนุนการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย รวมถึงยังให้บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ประสงค์จะทำงานนอกระบบ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระโดยให้คำปรึกษา/แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้านอย่างต่อเนื่องด้วย

 


ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113110321760

Scroll Up