ศูนย์ทดสอบ CTEC สวทช. พร้อมทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เมลามีน ตามมาตรฐาน มอก. 2921 – 2562

ศูนย์ทดสอบ CTEC สวทช. พร้อมทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เมลามีน ตามมาตรฐาน มอก. 2921 – 2562

         ศูนย์ทดสอบ CTEC สวทช. พร้อมทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เมลามีน ตามมาตรฐาน มอก. 2921 – 2562 โดยขอให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ขาย เร่งนำผลิตภัณฑ์ ภาชนะเมลามีน มาทดสอบมาตรฐาน ตามประกาศของ สมอ. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมภาชนะเมลามีน เนื่องจากสารเมลามีน เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อตับและอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ การรับสารดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพจนถึงแก่ชีวิต         นางสาวิตรี กองเกียรติวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ขอให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ขาย เร่งนำผลิตภัณฑ์ ภาชนะเมลามีน มาทดสอบมาตรฐาน ตามประกาศของ สมอ. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมภาชนะเมลามีน เนื่องจากสารเมลามีน เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อตับและอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ การรับสารดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพจนถึงแก่ชีวิต

         โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎหมายควบคุมภาชนะเมลามีน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทั้งทำและนำเข้าทุกราย จะต้องขออนุญาตจาก สมอ.ก่อนทำหรือนำเข้า และจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2921-2562 ที่สินค้า ทุกหน่วย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยบทลงโทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษทั้งจำและปรับ

         CTEC สวทช.มีบริการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เมลามีน ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเร่งนำผลิตภัณฑ์เข้ามาทดสอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสามารถนำผลรายงานการทดสอบไปยื่นต่อ สมอ. เพื่อขอ มอก. สำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4215

 


 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113112002775

Scroll Up