การขอใช้ชื่อสกุลร่วม

การขอใช้ชื่อสกุลร่วม

เอกสารที่ใช้

  • สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล (เจ้าของนามสกุล)
   1. ทะเบียนบ้าน
   2. บัตรประจำตัวประชาชน
   3. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2)
   4. ใบสำคัญทางทหาร (ถ้ามี)
  • สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล
   1. ทะเบียนบ้าน
   2. บัตรประจำตัวประชาชน
   3. หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
   4. สูติบัตร (กรณียังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)
   5. ใบสำคัญทางทหาร (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. เจ้าของชื่อสกุล ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  2. เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง จะออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล (แบบ ช.6) ให้กับเจ้าของชื่อสกุล เพื่อนำไปให้กับผู้ที่ขอร่วมใช้ชื่อสกุล
  3. จากนั้นผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุล ยื่นคำขอต่อ นายทะเบียนท้องที่ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  4. เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง จะออกหนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (แบบ ช.4) ให้กับผู้ที่ขอร่วมใช้ชื่อสกุล เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ค่าธรรมเนียม

  • 100 บาท

สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานเขต
  • ที่ว่าการอำเภอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Scroll Up