การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร

เอกสารที่ใช้

  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ผู้เกี่ยวข้อง
  • สูติบัตรของบุตร
  • หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร
  • หนังสือแสดงความยินยอมของมารดาของบุตร
  • พยานบุคคล 2 คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • บิดายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานเขต
  • เด็กและมารดาเด็กต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนทั้งสองคนถ้าเด็กหรือมารดาเด็กคนใดคนหนึ่งไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา มารดาเด็กถึงแก่กรรม เป็นต้น การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล

สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานเขต
  • ที่ว่าการอำเภอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Scroll Up