การเปลี่ยนชื่อ

การเปลี่ยนชื่อ

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

การเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง

          ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองด้วยก็ได้

   • ชื่อตัว คือ ชื่อประจำตัวบุคคล
   • ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
   • ชื่อสกุล คือ ชื่อประจำวงศ์สกุล

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวและชื่อรอง

  • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
  • ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
  • ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
  • ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้
  • การตั้งชื่อรองจะต้องมีความหมายในภาษาไทย ควรปรากฏอยู่ในพจนานุกรมด้วย
  • ชื่อรองไม่กำหนดว่าจะต้องใช้กี่พยางค์

เอกสารที่ใช้

  1. ทะเบียนบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)
  4. แบบฟอร์มคำขอทะเบียนชื่อบุคคล (ช.1)
  5. สูติบัตร (กรณียังมิได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • ผู้ยื่นคำขอตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
   • กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน
   • กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นายทะเบียนท้องที่ จึงออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้เป็นหลักฐาน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท
   • เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียม 50 บาท

สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานเขต
  • ที่ว่าการอำเภอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Scroll Up