การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

          การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ

  1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ 
   • การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน
   • การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
  2. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

เอกสารที่ใช้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ใบสำคัญการสมรส
  3. หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน

  1. คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
  2. คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน

กรณีการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

  1. คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
  2. คู่หย่าตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนใด
  3. คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนตามที่ได้ตกลงกัน

กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

  1. หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกัน โดยมีเงื่อนไข ให้ไปจดทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียน การสมรสจึงจะสิ้นสุด

สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานเขต
  • ที่ว่าการอำเภอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา: http://www.dopa.go.th

Scroll Up