การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

  1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย
  2. กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้
  3. ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
  4. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
  5. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
  6. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
  7. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
  8. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
   • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
   • สมรสกับคู่สมรสเดิม
   • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
   • ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

เอกสารที่ใช้

  1. บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  2. สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
  3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
  4. ทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
  2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
  3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
  4. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองการแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักงานเขต

สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม

  1. การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  2. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ – ส่ง นายทะเบียน
  3. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท
  4. สถานที่ติดต่อ
   • ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา http://www.dopa.go.th/

Scroll Up