การขอย้ายทะเบียน-ที่อยู่ออก

การขอย้ายทะเบียน-ที่อยู่ออก

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

          เมื่อผู้อาศัยในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ย้ายที่อยู่แจ้งการย้ายออก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกไป โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ใช้

  1. ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบอำนาจ)
  5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่ กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของ ตนเอง ทั้งนี้ผู้ย้ายที่อยู่สามารถร้องขอทำหน้าที่ขอทำหน้าที่ เจ้าบ้านเพื่อแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเองได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          ยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้งย้ายออกให้ได้ ผู้ที่ย้ายที่อยู่สามารถขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้)

สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานเขต
  • ที่ว่าการอำเภอที่โรงเรือนตั้งอยู่
  • สำนักงานเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมกการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Scroll Up