การเดินทางระหว่างประเทศช่วงระบาดระลอกใหม่

ประกาศล่าสุด

ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

สาระสำคัญ

 1. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน
 2. ที่นั่งบนอากาศยานยังสามารถนั่งติดกันได้โดยผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

อ่านเพื่มเติม

ประกาศที่ยังมีผลบังคับใช้

การเดินทางเข้าประเทศไทย เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น

เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure

 • ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท
 • ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สถานทูตไทย / กงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง
  • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442

วันเดินทางยื่นเอกสารต่อสายการบิน

 • เอกสารแสดงตน เช่น passport
 • หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท 
 • ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
 • หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)
 • ** ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้

ขณะอยู่บนเครื่อง On board

 • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด

เดินทางถึงประเทศไทย Arrival

 1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
 3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน

** สอบถามข้อมูลเรื่องมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค โทร.1422

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Scroll Up