การเดินทางด้วยเครื่องบิน (ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ) ช่วงระบาดระลอกใหม่

การเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ

1. ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564

สาระสำคัญ
 1. 🚶‍♀️ต้องรักษาระยะห่างของผู้โดยสาร (Social Distancing) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเช็กอิน การขึ้นและลงเครื่องบิน
 2. 😷 ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในเครื่องบิน ล้างมือ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลสม่ำเสมอ และห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่นำติดตัวมา
 3. ❌🍱 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน แต่หากมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น ลูกเรืออาจพิจารณาจัดน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ ทั้งนี้ ให้กระทำในพื้นที่ที่ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
 4. ❌📰 งดการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่บพับโฆษณาต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสาร ยกเว้น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเท่านั้น รวมทั้งงดการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าปลอดภาษีอากร
 5. 😷 นักบินให้สวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และลูกเรือให้สวมหน้ากากอนามัยอนามัยและถุงมือยางตลอดระยะเวลาปฏิบัติการบิน
 6. 💺 เที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 90 นาที สายการบินจะต้องสำรองที่นั่ง 2 แถวหลังสุดไว้สำหรับแยกกักผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเพื่อเฝ้าสังเกตอาการและป้องกันการแพร่กระจายของโรค
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

ผู้โดยสารขาออกที่จะเดินทางไปกับอากาศยานจะต้องเตรียมเอกสาร เพื่อแสดงตนก่อนผ่านจุดตรวจค้น ดังนี้

1. เอกสารระบุตัวตนตัวจริงที่ออกโดยรัฐ

  • เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่

2. บัตรผ่านขึ้นอากาศยานในรูปแบบเอกสารทั่วไปหรืออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass และ E-Boarding Pass) ที่สามารถใช้แสดงตนได้

  • Boarding Pass ที่สายการบินออกให้ ณ จุดเคาน์เตอร์เช็คอิน ยื่นกระดาษให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเองจากตู้เช็คอินอัตโนมัติ (Self Check-In Kiosk) ยื่นกระดาษให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเองจาก Email ที่สายการบินส่งให้ ยื่นกระดาษให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • E-Boarding Pass ที่ได้รับโดยตรงจากสายการบินผ่านทาง Email หรือ Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet เท่านั้น ยื่น E-Boarding Pass ในโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

** ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย (Capture) ของเอกสารระบุตัวตนตัวจริง เเละบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) หรือภาพถ่าย E-Boarding Pass หรือภาพถ่ายไฟล์ PDF ในการเเสดงตน 

*เฉพาะสายการบินของไทยเเละเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น

1. การร้องเรียนสายการบินตามสิทธิผู้โดยสาร

 • ลงทะเบียนเเละส่งข้อร้องเรียนสายการบิน ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.caat.or.th/complaint

2. ตรวจสอบ และทำความเข้าใจสิทธิผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางเข้าประเทศไทย

เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure

 • ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท
 • ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สถานทูตไทย / กงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง
  • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442

วันเดินทางยื่นเอกสารต่อสายการบิน

 • เอกสารแสดงตน เช่น passport
 • หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท 
 • ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
 • หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)
 • ** ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้

ขณะอยู่บนเครื่อง On board

 • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด

เดินทางถึงประเทศไทย Arrival

 1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
 3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน

** สอบถามข้อมูลเรื่องมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค โทร.1422

 • วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่
  1. วัคซีน CoronaVac ของบริษัท Sinovac
  2. วัคซีน AZD 1222 ของบริษัท AstraZenaca/Oxford
  3. วัคซีน AZD 1222 ของบริษัท SK Bioscience (Korea) /AstraZeneca/Oxford
  4. วัคซีน Ad26.COV2.S ของบริษัท Johnson & Johnson
  5. วัคซีน โทซินาเมแรน (Tozinameran/ ของบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค)
  6. วัคซีน Covishield ของ Serum Institute of India
  7. วัคซีน mRNA-1273 ของบริษัท Moderna 
  8. วัคซีน Sinopharm ของบริษัท The Beijing Institute of Biological Products
 • ผู้ได้รับวัคซีน 8 ชนิดเหล่านี้ ตามจำนวนโดสที่กำหนด จะสามารถเข้ารับการกักกันตัวอย่างน้อย 7 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย  โดยต้องได้รับวัคซีนครบแล้ว อย่างน้อย 14วัน ก่อนเดินทาง หากไม่ได้รับวัคซีนต้องกักตัว 10 วัน
 • หากมาจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ต้องกักตัว 14 วัน ทุกกรณี โดยรายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธ์ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Scroll Up