สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่อยู่ : อาคาร 8 ชั้น 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2205-1054

โทรสาร: 0-2205-2689

เว็บไซต์ : http://ict.police.go.th

Scroll Up