กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่อยู่ : เลขที่ 1279 อาคารจุลละพราหมณ์ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2279-8250-9

โทรสาร :

  • 0-2278-5731
  • 0-2279-1674

เว็บไซต์ : http://www.bpp.go.th

Scroll Up