สำนักงานกฎหมายและคดี

สำนักงานกฎหมายและคดี

ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2205-3577-8

โทรสาร: 0-2251-8959

เว็บไซต์ : http://legal.police.go.th

Scroll Up