สำนักงานงบประมาณและการเงิน

สำนักงานงบประมาณและการเงิน

ที่อยู่ : อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2205-2047

โทรสาร: 0-2252-6043

เว็บไซต์ : 
http://budgetfinance.police.go.th

Facebook :@Budgetfinance.police

Scroll Up