สำนักงานกำลังพล

สำนักงานกำลังพล

ที่อยู่ : อาคาร 5 ชั้น 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2205-1710

โทรสาร: 0-2250-1554

เว็บไซต์ : http://www.human.police.go.th

Scroll Up