สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ที่อยู่ : เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์: 0-2831-5888-9

โทรสาร: 0-2831-5889

เว็บไซต์ : https://www.senate.go.th

Facebook : @SenateThailand

Scroll Up