สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่อยู่ : เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:

  • 0-2219-3600
  • Call Center 1710

โทรสาร: 0-2219-3902

เว็บไซต์ : www.amlo.go.th

Facebook : @AMLOTHAILAND

Twitter : @AmloChannel

Scroll Up