โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นการนำร่องเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็ว อายุสั้นถึงอายุปานกลาง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10,000 ชุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนครบตามเป้าหมายภายในเวลาอันรวดเร็ว และมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย และจากกระแสตอบรับที่ดีของการนำร่องโครงการฯ ระยะแรก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมดำเนินโครงการฯ นี้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมขยายผลโครงการฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็นแหล่งอาหารบริโภคภายในครัวเรือน โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000 ชุด จากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  • ผ่านทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ทุกช่องทางสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่งเสริมการเกษตร”
  • โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน
  • โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 – 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู
  • สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ
    • หากมีพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียน
    • ส่วนผู้มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตำบลในแต่ละพื้นที่ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
  • สำหรับองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ พร้อมเข้าติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35371

Scroll Up