โครงการคนละครึ่ง

คนละครึ่ง ! รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50%
โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท/คน ตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

         เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ

 •  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

วิธีดำเนินโครงการ

 1. ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด
 2. เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้
  • ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย
  • ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า
 3. ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ
 4. ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ 

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

***ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากมีการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

ร้านค้า

 • ลงทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ยังไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า
 • เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

ร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้า ในวันถัดไป โดยร้านค้าจะได้รับเงินแยกเป็นสองส่วน

 • ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระ (G-Wallet)
  ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเช้ามืด (02:00 – 06:00 น.) ของวันถัดไป
 • ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ (สิทธิคนละครึ่ง)
  ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเย็น (17:30 – 19:00 น.) ของวันถัดไป

ประชาชน

เฟส 1 : กำหนดสิทธิจำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด ดังนี้

  • รอบแรก : วันที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 06.00 – 23.00 น. มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
  • รอบสอง : วันที่ 11 พ.ย. 63 เวลา 06.00 – 23.00 น. มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
  • รอบสาม : วันที่ 19 พ.ย. 63 เวลา 06.00 – 23.00 น. มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว

เฟส 2 : กำหนดสิทธิไม่เกิน 5 ล้านคน

  • รอบแรก : วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 06.00 – 23.00 น. มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
  • รอบสอง : วันที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 06.00 – 23.00 น. มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
  • ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ได้ใหม่
  • ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 1 จะได้รับสิทธิเพิ่ม 500 บาท และขยายเวลาใช้สิทธิได้ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยยืนยันรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

วิธีการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนที่ https://www.คนละครึ่ง.com
 2. จะได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จภายใน 3 วัน
 3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย รองรับทั้ง iOS และ Android

** สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตน โครงการ “คนละครึ่ง” ไม่ผ่าน >>คลิกที่นี่<<

 • เฟส 1

  • เริ่มใช้วันที่ 23 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 (จากเดิมถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63)
 • เฟส 2

  • เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
  • ผู้ได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่ง” เฟส 2 ขอให้ติดตั้งแอป “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนก่อนถูกตัดสิทธิ 14 ม.ค.นี้
 • ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 150 บาท/วัน ทุก 06.00 น.
 • เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • เข้า แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกดสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
 • กดยืนยันการชำระทุกครั้ง จึงจะสิ้นสุดการชำระเงิน

สำหรับผู้ลงทะเบียนในเฟส 1

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 • การใช้สิทธิ
  • เฟส 1
    • เริ่มใช้วันที่ 23 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 (จากเดิมถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63)
  • เฟส 2 
    • จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2564
    • ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิที่มีอยู่เดิม 3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท
    • สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
    • ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 1 จะได้รับสิทธิเพิ่ม 500 บาท และขยายเวลาใช้สิทธิได้ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยยืนยันรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
  • ต้องได้รับ SMS ยืนยันลงทะเบียนสำเร็จก่อนจึงจะใช้สิทธิได้
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
 • ใช้สิทธิได้ที่ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการ
 • จำกัดสิทธิ ไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น.ของทุกวัน
 • ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ 
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ในเฟส 2

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังเหมือนเฟส 1
 • จำกัดสิทธิ ไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 2” ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ
 • ระยะเวลาใช้สิทธิ
  – รอบแรก วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 เวลา 06.00 – 23.00 น.
   
  – รอบที่ 2 วันที่ 25 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 เวลา 06.00 – 23.00 น. (ใช้สิทธิครั้งแรก ภายใน 7 ก.พ.64)
 • ใช้สิทธิได้ที่ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการ
 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น.ของทุกวัน
 • ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697, 3527, 3548, 3509
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144
Scroll Up