โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/63

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาดและราคาตกต่ำ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาโครงการ

 • ตุลาคม 2562 – พฤษจิกายน 2563 (ขยายเวลาเพิ่ม 3 เดือน)

เงื่อนไข

 • เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกศตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application
 • ต้องเป็นพื้นที่ปลุกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีบัญชีเงินฝากของ ธกส.

ราคาประกันรายได้

 • ราคาประกันผลปาล์มทะลาย กิโลกรัมละ 4 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่
 • โดยล่าสุดราคาตลาดอ้างอิงผลปาล์มทะลาย กิโลกรัมละ 2.68 บาท
 • เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างกิโลกรัมละ 1.32 บาท

การจ่ายเงิน

 • ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง
 • กำหนดเป็นงวด ๆ ละไม่น้อยกว่า 45 วัน
 • เริ่มจ่ายเงินงวดแรกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 งวดต่อไปจ่ายในวันที่ 1 หรือ 16

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2563/2564

 • อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ

ที่มา
Scroll Up