โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1

 • เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้จากการขายยางเท่ากับราคาประกันรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของครอบครัว
 • ราคาประกันรายได้
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี กิโลกรัมละ 60 บาท
  • น้ำยางสด (DRC 100%) กิโลกรัมละ  57 บาท
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) กิโลกรัมละ 23 บาท
 • ประกันรายได้ให้เกษตรรายละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563
 • จ่ายเงินประกัน 2 เดือน/ครั้ง เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงผ่าน ธ.ก.ส.
 • เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2

 • ระยะเวลาโครงการ เดือนกันยายน 2563 – กันยายน 2564 (ประกันรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564)  
 • เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
 • ราคายางที่ใช้ประกันแต่ละชนิด
  ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม
  – น้ำยางสด (DRC100%) 57 บาท/กิโลกรัม
  – ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม
  – ราคากลางอ้างอิงประกาศทุก 1 เดือนนั้น พิจารณาจากราคาตลาดกลางยางพารา สิงคโปร์ (SICOM) โตเกียว (TOCOM) เซี่ยงไฮ้ และปัจจัยอื่นๆ
 • กำหนดให้แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ 60 คนกรีดร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด
 • การจ่ายเงินส่วนต่างจะแบ่งออกเป็น 6 งวด เดือนละงวด โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 11 ธันวาคม 2563 (ซึ่งทางธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 แล้ว) จากนั้นจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 6 งวดตามโครงการในเดือนมีนาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม

 • การยางแห่งประเทศไทย
  โทร. 0-2433-2222 ต่อ 251, 577
 • การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน
Scroll Up