โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วัตถุประสงค์

       โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. การฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้

เป้าหมาย

  • กำหนดเป้าหมายครอบคลุม 4,009 ตำบล 75 จังหวัด
   • เกษตรกร ตำบลละ 16 ราย ทุกภาคทั่วประเทศ คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 64,144 ราย
   • แรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลละ 8 คน รวม 32,072 คนเพื่อช่วยการดำเนินงานโครงการ 
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะให้เข้าใจศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่
  • โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2564

**อ่านเพิ่มเติม เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ระยะเวลารับสมัครเกษตรกรและแรงงาน

  • 27 ส.ค. – 9 ก.ย. 2563  (ขยายเวลาเพิ่มจากเดิมกำหนดไว้ที่ 2 ก.ย.63)

การรับสมัครเกษตรกร

 1. ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. มีอายุระหว่าง 18-60 ปี และมีสัญชาติไทย
 3. มีพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. เจ้าของเอกสารสิทธิ ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม และ
 5. ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ https://ntag.moac.go.th/
 • ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาเกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรในแต่ละตำบล โดยการ

  1. พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลผู้สมัครกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ ข้อมูลอื่นๆ และการลงตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง เพื่อประเมินความเหมาะสม ในด้านการเก็บกักน้ำของดิน คุณสมบัติของน้ำ เช่น ความเค็ม ความเป็นกรด-เบส เป็นต้น
  3. คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ อาจกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
  4. การพิจารณาผลของคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสิน และมติที่ประชุมให้ชัดเจน
  5. พิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ (๑) , (๒) และ (๓) โดยใช้ข้อมูลลำดับจากวันที่สมัคร เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา และขึ้นบัญชีสำรองในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร และอาจมีการพิจารณาเพิ่มเติมหากมีการจัดสรรเป้าหมายเพิ่ม
  6. เชิญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำสัญญากับโครงการ พร้อมนำเอกสารหลักฐานและใบยินยอมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน มอบให้เจ้าหน้าที่โครงการฯเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การรับสมัครผู้รับจ้างงาน (แรงงาน)

  1. เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. อายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย
  3. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
  4. มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  5. ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ
  6. ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน
  7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
  8. ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  9. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

        คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาเกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรในแต่ละตำบล 

  1. วิธีการสัมภาษณ์ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย
   • ความรู้ ความสามารถ
   • คุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  2. การทดสอบภาคปฏิบัติ
  3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการจ้างงานภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสัมภาษณ์และปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
  4. คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ สามารถกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
  5. การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่ได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับการสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 1. สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ
 2. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบล พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 3. นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรในหมู่บ้านได้ และติดตามสถานการณ์การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
 4. ประสานเชื่อมโยงการทำงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน
 5. จัดทำแผนผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน
 6. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
 7. ประสานงานหรือร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
Scroll Up