ประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

ประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

         ประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ Hybrid Conference โดยจัดกิจกรรม onsite ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ และ online ภายใต้หัวข้อ “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พร้อมขอเชิญชวนนักวิชาการ เกษตรกรและนักศึกษา ที่สนใจเข้าชมกิจกรรมดังกล่าว


         นายปวัตร์ นวะมะรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กล่าวถึงการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่ กปร. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดขึ้นนี้ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการปรับปรุง บำรุงดิน ส่งผลให้มีการใช้หญ้าแฝกแพร่หลายมากขึ้น ประกอบกับมีเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติเกิดขึ้น ประเทศไทยจึงเป็นผู้ริเริ่มเสนอตัวจัดประชุม เรื่องหญ้าแฝกขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2539 โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งการประชุมครั้งนั้นมีการตกลงจะจัดประชุมหญ้าแฝกขึ้นเป็นประจำทุก 4 ปี

         ครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่สามแล้ว ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ Hybrid Conference โดยจัดกิจกรรม onsite ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ และ online ภายใต้หัวข้อ “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุม พร้อมพระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards และทอดพระเนตรนิทรรศการ การวิจัย และส่งเสริมประโยชน์จากหญ้าแฝกจาก 32 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 18 ประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ พร้อมขอเชิญชวนนักวิชาการ เกษตรกรและนักศึกษา ที่สนใจเข้าชมกิจกรรมดังกล่าว

         อย่างไรก็ตาม ภายในงานมีนิทรรศการต่อยอดโครงการพระราชดำริ และการนำประโยชน์จากหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ หัตถกรรม น้ำยาบ้วนปาก ถือเป็นความก้าวหน้าการคิดค้นประโยชน์จากหญ้าแฝกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีหลายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากหญ้าแฝก นอกเหนือจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ เมื่อมีการพัฒนาวิจัยพบว่า หญ้าแฝกมีประโยชน์ที่หลากหลาย ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ การนำรากหญ้าแฝกมาทำน้ำยาบ้วนปาก ซึ่งคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 


ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230526092531887