กทม. เริ่มโครงการผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

กทม. เริ่มโครงการผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

         กรุงเทพมหานคร เปิดงานโครงการนำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียนในเขตบางคอแหลม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดบางโคล่นอก


         นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เปิดงานโครงการนำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียนในเขตบางคอแหลม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดบางโคล่นอก

         โดยโครงการนำร่องครั้งแรกที่โรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งเป็นสังกัด กทม. โรงเรียนเดียวในเขตบางคอแหลมที่มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนราว 1,100 คน นักเรียนหญิงที่ร่วมโครงการประมาณ 200 คน อยู่ระหว่างชั้น ป.4-ม.3 ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้งบประมาณของทางโรงเรียนในการจัดซื้อผ้าอนามัยให้เด็ก

         นายศานนท์ กล่าวว่า นโยบายนำร่องผ้าอนามัยฟรีของกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ช่วยเหลือนักเรียนหญิงที่อยู่ในระดับชั้น ป.4-ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด กทม.จำนวนกว่า 100,000 คน ให้เข้าถึงการใช้ผ้าอนามัยและมีความรู้ในการดูแลสุขอนามัยของตนเองและความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยปี 2566 ได้นำร่องแจกผ้าอนามัย 7 โรงเรียนในสังกัดที่เขตบางคอแหลม และจะเพิ่มเติมอีก 3 เขต ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2567 อยู่ระหว่างของบประมาณ เพื่อขยายผลโครงการในอีก 109 โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนหญิงมีผ้าอนามัยใช้ทุกเดือน โดยจัดให้คนละ 15 ชิ้นต่อเดือน

         ด้านนางสายพิณ ล้อมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนักเรียนถึงระดับชั้น ป.6 เมื่อเด็กนักเรียนหญิงอายุถึง 10 ปี เริ่มมีประจำเดือน พบปัญหาเด็กบางคนที่ไม่ทราบภาวะการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาศัยกับคุณพ่อ หรือผู้สูงอายุ บางครั้งมีประจำเดือนขณะอยู่ที่โรงเรียนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งทางโรงเรียนมีครูผู้หญิงช่วยเป็นที่ปรึกษา สามารถขอผ้าอนามัยได้ที่ห้องพักครู ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านสุขอนามัยอีกด้วย


ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230526140106998