กรมการปกครอง เน้นย้ำการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

กรมการปกครอง เน้นย้ำการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

          กรมการปกครองขอเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการบันทึกภาพและเสียงในขณะทำการจับและควบคุม รวมทั้งการแจ้งเรื่องการจับและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอให้บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (LTE) กรมการปกครอง กล้องถ่ายภาพ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล และขอให้ทุกอำเภอกำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งฯ ทำคำสั่งมอบหมายผู้ทำหน้าที่อยู่เวรรับแจ้งการจับและการควบคุม ทำความเข้าใจหลักกฎหมาย วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ


 

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 7/2566 เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่งหรือไม่ โดยปรากฏผลวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง และให้พระราชกำหนดดังกล่าว ไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น โดยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของหน่วยงานในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

          โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับ และควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถกระทำได้ ก็ให้บันทึกเหตุนั้นเป็นหลักฐานไว้ในบันทึกการควบคุมตัว และการควบคุมตัวตามวรรคหนึ่ง กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบแจ้งพนักงานอัยการและนายอำเภอในท้องที่ที่มีการควบคุมตัวโดยทันที

          สำหรับในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งพนักงานอัยการและผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

          กรมการปกครองขอเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการบันทึกภาพและเสียงในขณะทำการจับและควบคุม รวมทั้งการแจ้งเรื่องการจับและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอให้บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (LTE) กรมการปกครอง กล้องถ่ายภาพ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล และขอให้ทุกอำเภอกำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งฯ ทำคำสั่งมอบหมายผู้ทำหน้าที่อยู่เวรรับแจ้งการจับและการควบคุม ทำความเข้าใจหลักกฎหมาย วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ

          โดยหากประชาชนได้พบหรือทราบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการทรมาน หรือกระทำการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือทำให้บุคคลสูญหาย สามารถแจ้งเหตุต่อพนักงานฝ่ายปกครอง ดังนี้

          – ในเขตกรุงเทพมหานคร แจ้งได้ที่ “ศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวและดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานคร” ณ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

          – ในต่างจังหวัด แจ้งได้ที่ “ศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวและดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565” ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

          โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร : 064 183 1234

 ที่มา : https://citly.me/vc8nw