มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ค.- ส.ค. 66

       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ให้ส่วนลดค่า Ft ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ดังนี้

1.กรณีใช้ไฟฟ้า 1 – 150 หน่วยต่อเดือน

    • ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.8980 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง

2. กรณีใช้ไฟฟ้า 151 – 300 หน่วยต่อเดือน

    • ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.6480 บาทต่อหน่วยตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง

3. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป

    • ไม่ได้รับส่วนลดค่า Ft

       ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) หน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับการพิจารณาให้ส่วนลดค่า Ft ให้นับรวมทุกช่วงเวลา

       สำหรับค่าไฟฟ้าเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ได้ส่วนลดจำนวน 150 บาท/ราย ก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม