สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ปี 2566

กำหนดการสัมมนา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

BIG DATA in ACTION for GOVERNMENT SERVICE

โดย ดร.ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี
ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษด้านข้อมูลชำนาญการ
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)

Big Data : Turning GCC into Better Service

โดย ดร.กัญธินี กัจฉปคีรินทร์
วิศวกรสายงานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT)