โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ : ประกันภัยสวนยางพารา

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสวนยางพารา ที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • รับประกันภัยต้นยางช่วงอายุ 7-26 ปี
  • โดยจะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติหลัก

พื้นที่รับประกันภัย

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้มีการขยายผลต่อในพื้นที่จังหวัดชุมพร

การคุ้มครอง

     สำหรับความเสียหายของต้นยางพาราที่ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง อันเป็นผลเนื่องจาก

  1. ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากฟ้าผ่า
  2. ภัยน้ำท่วม
  3. ภัยลมพายุ

       ซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีเครื่องมือประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย

  • เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) 99 บาทต่อไร่

วงเงินคุ้มครอง

  • จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,600 บาทต่อไร่