โครงการประกันภัยข้าวนา ปีการผลิต 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. เห็นชอบ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ผู้รับประกันภัย

 • บริษัทเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 ตามกรมธรรม์

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 •  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปี และปรับปรุงทะเบียนในปีการผลิต 2566

พื้นที่รับประกันภัย

 • การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) จำนวน 21.5 ล้านไร่ เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ธ.ก.ส. 16 ล้านไร่ เกษตรกรทั่วไป พื้นที่นำร่อง 5 ล้านไร่ เกษตรกรทั่วไปไม่เกิน 5 แสนไร่
 • การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) ไม่เกิน 5 แสนไร่
 • รวม Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 22 ล้านไร่

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย

 1. การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) แบ่งเป็น 4 อัตรา (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี มูลค่าเพิ่ม) ดังนี้
       (1) เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ธ.ก.ส. 115 บาทต่อไร่ เท่ากันในทุกพื้นที่
       (2) เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่นำร่อง 70 บาทต่อไร่
       (3) เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง 199 บาทต่อไร่
       (4) เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงสูง 218 บาทต่อไร่
 2. การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) แบ่งเป็น 3 อัตรา (เกษตรกรจ่ายเองพร้อมทั้งอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้
       (1) พื้นที่เสี่ยงต่ำ 27 บาทต่อไร่
       (2) พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 60 บาทต่อไร่
       (3) พื้นที่เสี่ยงสูง 110 บาทต่อไร่

วงเงินคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติ

  • 7 ภัยธรรมชาติ ได้แก่
    1. น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก
    2. ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
    3. ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น
    4. ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง
    5. ลูกเห็บ
    6. ไฟไหม้
    7. ช้างป่า
  • วงเงินคุ้มครอง
    • สำหรับการรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) มีวงเงินความคุ้มครอง 1,190 บาทต่อไร่
    • การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) มีวงเงินความคุ้มครอง 240 บาทต่อไร่
    • รวมวงเงินความคุ้มครอง Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 1,430 บาทต่อไร่

วงเงินคุ้มครองภัยศัตรูพืชและโรคระบาด

  • การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) มีวงเงินความคุ้มครอง 595 บาทต่อไร่
  • การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจ (Tier 2) มีวงเงินความคุ้มครอง 120 บาทต่อไร่
  • รวมวงเงินความคุ้มครอง Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 715 บาทต่อไร่

การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยของ ธ.ก.ส.

 •  ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 46 บาทต่อไร่
 • สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. ที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566
 • จำกัดพื้นที่สูงสุดไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย

การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยของ ธ.ก.ส.

       รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย  ดังนี้

1.เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส.

  • ค่าเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกพื้นที่ 115 บาทต่อไร่
   (124.12 บาทต่อไร่ รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ธ.ก.ส. อุดหนุน 46 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 78.12 บาทต่อไร่
   (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่นำร่อง

  • ค่าเบี้ยประกันภัย 70 บาทต่อไร่
   (75.97 บาทต่อไร่ รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • เกษตรกรจ่าย 5 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 70.97 บาทต่อไร่
   (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง

  • ค่าเบี้ยประกันภัย 199 บาทต่อไร่
   (214 บาทต่อไร่ รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • เกษตรกรจ่าย 130 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 84 บาทต่อไร่
   (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงสูง

  • ค่าเบี้ยประกันภัย 218 บาทต่อไร่
   (234.33 บาทต่อไร่ รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • เกษตรกรจ่าย 149 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 85.33 บาทต่อไร่
   (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

       ทั้งนี้  คิดภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของเบี้ยประกันภัยหลังจากรวมค่าอากรแสตมป์แล้ว และค่าเบี้ยประกันภัยทุก 250 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

ระยะเวลาการขายประกัน

       กำหนดวันเริ่มจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ และกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. และกำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ แตกต่างกันตามภาคภูมิศาสตร์ ดังนี้

 1. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จำนวน 58 จังหวัด
  กำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 2. ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด
  กำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 3. ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด
  กำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และจ่ายเพิ่มเติมกรณีที่เสียหายจริงแต่ไม่อยู่ในเขตประสบภัยตามที่ราชการกำหนด
 • โดยวิธีการประเมินรายแปลงที่เป็นพื้นที่แปลงปลูกเสียหายสิ้นเชิง

การแจ้งความเสียหายและแสดงหลักฐานการเสียหาย