โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/66

 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/66 เป็นมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66

เป้าหมาย

 • เพื่อดูดซับผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกมากเป้าหมาย 100,000 ตัน
 • โดยการสนับสนุนสินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายต่อหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม

ลักษณะสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย

 • เป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร
 • โดยปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 4 ต่อปี
 • ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ส่วนที่เหลือร้อยละ 3 ต่อปี รัฐบาลเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยให้
 • มีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 12 เดือน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

  • ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้

  • ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2566

กำหนดชำระคืนเงินกู้

  • ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่กู้เงิน ทั้งนี้ ต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย

  • ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่กู้เงิน และต้องไม่เกิน วันที่ 31 พฤษภาคม 2567