โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566

       จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566  ครม.เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566 วงเงิน 716.10 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566 วงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท

หลักการและเงื่อนไข

 • ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ณ ความชื้นร้อยละ 14.5 ทั่วประเทศ ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได

ราคาประกันเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงิน

 • กิโลกรัมละ 8.5 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง 
 • ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และเกณฑ์กลางอ้างอิง (ราคาผลผลิต) ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการกำหนด (อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน) โดยประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกเดือน เริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และจ่ายงวดต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน จนถึงงวดสุดท้ายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (รวม 12 งวด)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและแจ้งเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565  – 31 พฤษภาคม 2566  (ใช้เวลาเพาะปลูกประมาณ 3 เดือน) รวมทั้งต้องเป็นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นของเกษตรกร

กำหนดระยะเวลา

ระยะเวลาโครงการ

  • เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2567

ระยะเวลาการจ่ายเงิน

  • รวม 12 งวด ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2565 – 31 ตุลาคม 2566
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ

มาตรการคู่ขนาน

 • โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร