โครงการ 3 ม. “มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม”

       กระทรวงแรงงานสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบประชารัฐ ผ่านโครงการ 3 ม. “มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม”

       เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมโครงการฯ เพื่อโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ควบคู่กับการทำงานในสถานประกอบการ ได้รับค่าจ้างรายเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ จากสถานประกอบการระหว่างเรียน เมื่อเรียนจบยังมีโอกาสได้ปรับอัตราค่าจ้าง หรือเลื่อนตำแหน่งงาน ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพและผลิตภาพด้านแรงงาน ให้เป็นแรงงานสมรรถนะสูง

      ในปีงบประมาณ 2566 โครงการ 3 ม. มีเป้าหมายรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการ จำนวน 2,000 คน โดยขับเคลื่อนโครงการผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด 40 แห่ง ประกอบด้วย

  • ภาคเหนือ ใน 15 จังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 18 จังหวัด อาทิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม
  • ภาคกลาง ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท
  • ภาคตะวันออก ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี นครนายก สระแก้ว
  • ภาคตะวันตก ใน 2 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี

       โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์  ในสถานศึกษาต่างๆ ผ่านครูแนะแนว หรืออาสาสมัครแรงงาน จากนั้นประสานให้สถานประกอบการเข้าไปชี้แจงรายละเอียดข้อมูลตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน สภาพการจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนวันเวลาในการเข้าเรียน และดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก สัมภาษณ์ สุดท้ายสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องทำงานนอกพื้นที่

สถานประกอบที่ร่วม MOU

เป็นสถานประกอบการภาคเอกชนชั้นนำ ที่มีความมั่นคง มีความพร้อมในการจ้างงานและให้สวัสดิการที่ดี ทั้งสิ้น 13 บริษัท อาทิ

  1. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  4. บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคตริค จำกัด บ
  5. ริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
  6. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

สามารถสอบถามได้ที่

กรมการจัดหางาน

  • สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
  • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

กระทรวงแรงงาน

  • สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2